sosyalcevreİSLÂM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in insanlığa tebliğ ettiği dini ve bu dinin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için, Hz. Peygamber'in içinde doğup yetiştiği çevrenin etnik, coğrafî, sosyal, kültürel, iktisadî ve dinî özelliklerinin ana hatlarıyla bilinmesi zaruridir. Zira İslâm toplumunun varlığını doğrudan etkilemiş olan bu sürecin ortaya konması, hem peygamberliğinden önceki 40 yıllık hayatını bu muhit içinde geçiren Hz. Muhammed (sav)'in bu toplum içindeki duruşunu anlamamıza yardım edecek; hem de İslâm'ı tebliğ ile söz konusu toplum üzerinde meydana gelen değişim ve dönüşümün boyutlarını kavramamıza imkân sağlayacaktır. Tarih boyunca Müslümanlar tarafından asla inkâr edilmemiş olan ve "Câhiliye" olarak tavsif edilen bu dönem, asırlar boyunca yazılmış hemen bütün İslâm tarihi kitaplarının siyerden önceki bölümünü teşkil etmiş ve İslâm tarihinin ayrılmaz bir ön parçası olarak algılanmıştır.